Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

close

Kategorie

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.ayland.cz, provozovatelem je Andrea Hladká, Lounky 120, 41301, Roudnice nad Labem, IČ: 86731408, DIČ: CZ8358132684. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Andreou Hladkou, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 
II. Objednávky

Návrhem k uzavření kupní smlouvy, je-li kupující spotřebitel, je umístění nabízeného zboží prodejcem na www stránkách www.ayland.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Veškeré zboží na stránkách www.ayland.cz je běžně dodávané zboží. Výrobce/distributor nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží si můžete u nás ověřit dotazem v případě, že je zboží označeno pojmem NA DOTAZ, e-mailem či telefonicky. V případě objednání nedostupného zboží Vás budeme o této skutečnosti informovat. Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH a všech poplatků a jsou konečné.

Při objednání zboží označeno pojmem NA DOTAZ, vzniká kupní smlouva až potvrzením dostupnosti vybraného zboží naším obchodníkem, resp. potvrzením Vaší objednávky s veškerými náležitostmi (doba dodání, platební podmínky atd.).
Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Zákazník může provádět objednávky přes e-shop, telefonicky nebo e-mailem. Telefonní číslo a kontaktní e-mail jsou uvedeny na stránkách www.ayland.cz.

III. Dodací podmínky


Termín dodání
Obecná doba expedice je 1-5 pracovní dny od objednání pro zboží, které je SKLADEM. Doba doručování záleží na zvoleném způsobu dopravy. U zboží s označením NA DOTAZ Vám dobu dodání sdělí náš obchodník v potvrzovacím emailu. Pokud budete chtít odebrat zboží osobně, je nutné vyčkat na potvrzovací mail, že je zboží pro Vás připraveno k osobnímu odběru v našem skladu.

Způsoby dopravy
Dopravu zboží k zákazníkovi zajišťuje prodejce a to jen na území ČR. Aktuální ceník dopravného naleznete na www.ayland.cz

Způsoby platby
Zboží je možno uhradit při osobním odběru v hotovosti, dobírkou v místě předání zboží (na udané doručovací adrese) nebo převodem na náš účet s příslušným variabilním symbolem (variabilní symbol = číslo objednávky, příp. číslo faktury), který platbu identifikuje.

Přebírání zásilky
Každý kdo přebírá zboží (zákazník, pověřená osoba) by si měl převzatou zásilku ihned prohlédnout. Pokud zjistí, že obal zásilky či výrobku je mechanicky poškozen, měl by ihned ještě za stálé přítomnosti dopravce zboží zkontrolovat a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a tento záznam nechat potvrdit dopravcem, příp. zboží odmítnout přijmout.
Podepsáním dodacího listu (podpis na listině dopravce) zákazník stvrzuje, že zásilka dorazila v pořádku, tedy mechanicky nepoškozená a úplná. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravce pak nelze brát zřetel a budou odmítnuty.

Osobní odběr zboží
Zboží je v místě odběru po určitou dobu zákazníkovi rezervováno. Doba bývá obvykle dohodnuta se zákazníkem. Na zboží, které je připraveno k odběru je zákazník upozorněn. V případě osobního odběru je zákazník povinen si zboží prohlédnout.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
V případě, že prodejce nesplní předem dohodnuté smluvní podmínky, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.
V souladu s ustanovením § 1829 zák. č. 89/2012 občanský zákoník má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na zboží, které zákazník osobně vyzvedl na prodejně dodavatele a zboží si mohl prohlédnou a dostatečně se seznámit s vlastnostmi výrobku


Povinnosti při odstoupení od smlouvy
Když dojde k odstoupení od smlouvy, smlouva se celá ruší od počátku a obě strany se musí vyrovnat. Prodejce vrátí nebo nahradí veškerá přijatá plnění zákazníkovi a zákazník prodejci.

Odstoupit od smlouvy může zákazník dvěma způsoby a to buď, že tuto skutečnost oznámí prodejci elektronickou formou na e-mail: info.ayland@email.cz nebo písemně na adresu provozovny prodejce, která je Andrea Hladká, České Kopisty 4, 412 01 Litoměřice. Písemná či elektronická forma odstoupení musí obsahovat č. objednávky, datum nákupu a doklad o koupi (fakturu).
Jestliže zákazník zboží už převzal, odešle zboží zpátky do provozovny prodejce. Prodejce bez zbytečných průtahů vyhodnotí stav zákazníkem vráceného zboží. Zákazník musí zabezpečit zásilku tak, aby zboží dorazilo prodejci v pořádku tj. nepoškozené, úplné, včetně příslušenství, doplňků, všech dokladů včetně faktury a nejlépe v originálním nepoškozeném balení.

Jestliže prodejce shledá, že zboží bylo vráceno poškozené, bude zákazník povinen uhradit škodu související s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada těchto nákladů za škody bude provedena tak, že kupní cena bude o tyto náklady snížena a tento snížený finanční obnos následně zákazníkovi vrácen.

V. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu www.ayland.cz, a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží) či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických (údaje jsou předávány přepravní společnosti), statistických a marketingových důvodů.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu www.ayland.cz dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv zrušit a to tím způsobem, že zašle emailovou zprávu na info.ayland@email.cz nebo své rozhodnutí sdělí prodejci telefonicky.

VI. Závěrečná ustanovení


Prodejce si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. O změnách v obchodních podmínkách bude zákazníky informovat vhodným způsobem na internetových stránkách www.ayland.cz.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 9. března 2016.


Internetovou prezentaci vytvořila a spravuje firma LEAL.CZ s.r.o.